SAKU VALLA KESKPROMENAADI ARHITEKTUURIVÕISTLUS - III. KOHT

Maastikuarhitektuuri kontseptsioon

CLIENT: Saku municipality

LOCATION: Keskpromenaad, Saku

SIZE: 19 000 m2

STATUS: Design

Responsibilities:

Analysis, tree inventory, open space design, planting plan, 3D modelling, graphics.

Tiim:
Maali Roomet-Allese, Raul
F. Chiorean, Márta Csige, György Jakabfi


KONTSEPTSIOON

Pakutava arhitektuurse lahenduse põhieesmärk on luua positiivne väliruum arhitektuuri ja urbanistlike võtete abil. Loodav ruum tõstab kasutaja ja kogukonna teadlikust ja ühtekuuluvust. Atraktiivne multifunktsionaalne ja kutsuv väliruum loob aluse kogukonnatunde kujunemisele.

Saku kohaidentiteet, haridus, põllumajandus ja tugev suhe Jaapani kultuuriga on märksõnadeks arhitektuursele di-sainikeelele. Kujunduslahendus SAKU KEKS pakub välja ruumiprogrammi, mis seob lähialade eriosasid, koondudes tsentrisse ruumikogumina, millel on eri funktsioonid, kuid moodustavad mängulise terviku nagu keksumäng. Kaas-aegne väliruum on multifunktsionaalne kasutajat aktiivselt kaasav ruum. Ruumiprogramm pakub nii väikseimaid, in-tiimsemaid, kui ka avatud avalikke osasid.

Väliruumi kontseptsioon toob esikohale inimese, luues funktsionaalse ruumi ja teedevõrgustiku, maandades liikluse intensiivsust valikus väliruumis, ühendades ruumio-sasid lähialadega ning turvatunnet pakkuva keskkonda.