Services

FUTU is a collective of architects, landscape architects, engineers and designers.

We provide innovative, carbon-friendly and environmental spatial solutions.


Arhitektuur

Planeeringute koostamine erinevates planeeringu liikides:

 • Planeeringuala ülevaatus, ruumiline analüüs ja planeeringu lähteseisukohtade koostamine

 • Ruumiliste visioonide ja planeeringute eskiislahenduste koostamine

 • Avalikkuse, huvitatud isikute ja asjakohaste ametiasutuste arvamustega arvestamine tasakaalustatud ruumilise lahenduse kaudu

 • Planeeringuala ruumilise terviklahenduse koostamine

 • Planeeringu ruumilise terviklahenduse tutvustamine ja põhjendamine koostöö ning avalikustamise kaudu

 • Planeeringu vormistamine


Ehitusprojektide arhitektuuri osa - välis- ja siseruumide terviklahenduste koostamine selle kõigis staadiumites:

 • Lähtetingimuste analüüs ja programmi koostamine

 • Ruumiliste visioonide ja ehitiste eskiiside koostamine

 • Ehitusprojekti arhitektuuri osa koostamine

 • 3D visualiseerimine

 • Energiatõhususarvutuste tegemine

 • Ehitusprojekti vormistamine ja dokumenteerimine

 • Koostöö huvitatud osapoolte ja asjakohaste ametkondadega

 • Autorijärelevalve ja osalemine ehitise kasutuselevõtu protsessis


Ehitusprojekti arhitektuuri osa - planeeringu ruumilise lahenduse ja ehitatud keskkonna hindamine:

 • Planeeringu erinevate liikide omavahelise ruumilise koostöö hindamine

 • Ehitusprojekti ja planeeringu ruumilise lahenduse omavahelise vastavuse hindamine

 • Planeeringule või ehitusprojekti arhitektuuri osale ekspertiisi tegemine

 • Ehitatud keskkonna ja ehitise arhitektuurse lahenduse auditi tegemine


Ruumiliste otsuste koordineerimine ja ettevalmistamine avalikus sektoris:

 • Ruumiliste lahenduste koostamise koordineerimine

 • Kohaliku omavalitsuse või riigiasutuse esindamine

 • Osapoolte nõustamine avalikes huvides


Planeeringute koostamise juhtimine:

 • Planeeringu koostamise korraldamine ja koostöö planeeringu eri osade koostajatega

 • Koostöö riigi- ja omavalitsusasutuste, omanike, huvitatud isikute ja avalikkusega ning taristuvaldajatega


Ehitusprojektide koostamise juhtimine:

 • Ehitusprojektide koostamise korraldamine, sh ehitusprojekti erinevate osade koostamise koordineerimine

 • Ehitusprojekti arhitektuurse osa, sh välis- ja siseruumi terviklahenduse koostamises osalejate juhtimine

 • Koostöö kasutajate, tellija ja ametkondadega

Maastikuarhitektuur

Maastikuarhitektuursete ehitusprojektide koostamine selle kõigis staadiumites:

 • Lähtetingimuste analüüs ja projekteerimise tegevuskava koostamine

 • Kontseptsioonide ja eskiiside koostamine

 • Maastikuarhitektuursete ehitusprojektide koostamine

 • Osalemine kooskõlastamise protsessis

 • Maastikuarhitektuursete ehitusprojektide koostamine

 • Osalemine ehitusloa taotlemise, ehitamise ja ehitiste kasutuselevõtmise protsessis


Planeeringute erialase osa koostamine kõikides planeeringu liikides:

 • Planeeringuala ülevaatus, ruumiline analüüs ning võimaluste ja piirangute väljaselgitamine

 • Ruumiliste visioonide ja planeeringute eskiislahenduste koostamine

 • Planeeringuala ruumilise terviklahenduse koostamine

 • Planeeringu lahenduse täiendamine ja vajadusel muutmine vastavalt kooskõlastajate ja huvitatud isikute ettepanekutele

 • Planeeringu lahenduse vormistamine


Maastiku uurimine ja hindamine:

 • Taimestiku uurimine ja hindamine

 • Ajalooliste õiendite koostamine

 • Maastiku uurimine ja hindamine


Maastikuhoolduskavade ja kaitsekorralduskavade koostamine